.

Pahat 260 261 262 264 265 266 271

pahat petak
260
pahat cape
261
pahat oval
262
Pahat Pin
264
Penitik
265
pahat set
266 K
pahat set
266 KS
pin set
271 K
 Parallel pin set
271 KS